โครงการบริการวิชาการ เรื่อง หลักการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชน

ด้วย สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง หลักการออก
กำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชน ระหว่างวันที่
20-21 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดสกลนคร  รายละเอียด
เพิ่มเติมที่นี่