การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทัีกษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน"

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดการฝึกอบรม "พัฒนาทักษะภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
"  โดยขยายเวลา
รับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2557  และประกาศผลการสมัครทางเวปไซต์
http://register.ocsc.go.th/registration 

 

                    รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่