แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมกับ
สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เตรียมแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ

                     แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
                     (
ไฟล์ WORD)

                     (ไฟล์ PDF)