หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดสกลนคร แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดได้ที่ http://www.thaiacs.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุฬาภรณ์ แก้วยอด  โทรศัพท์ 09-0975-1921  
 

cool รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่