การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชกา่รครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูสายผู้สอน

          โดยอนุมัติ กศจ.สกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร
สถานศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูสายผู้สอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามคำร้องขอย้าย
ของตนเอง) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รายละเอียดดังบัญชีแนบท้าย

          Download รายละเอียดตามลิงก์
          ผู้บริหารสถานศึกษา
          รองผู้บริหารสถานศึกษา
          ครูสายผู้สอน