รายชื่อผํู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น

          บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดยจะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด 1 ปี นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี  โดยจะเรียกผู้ผ่านก่ารคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง

          Download รายละเอียดที่นี่