ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชกา่รครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

          1. ตำแหน่งและวิชาเอกที่จะดำเนินการคัดเลือก
              ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย  รับเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี รวม 113 อัตรา (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย)

          2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
              ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่
20-21 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
(
ในเวลาราชการ)

          3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
              คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทางเว็ปไซต์
http://www.sakhon-peo.go.th ทางเพจเฟสบุ๊ค "สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สกลนคร"

          Download รายละเอียดตามลิงก์

หน้าประกาศ แผ่นที่ 1
หน้าประกาศ แผ่นที่ 2
หน้าประกาศ แผ่นที่ 3
บัญชีแนบท้าย 1
บัญชีแนบท้าย 2
บัญชีแนบท้าย 3
บัญชีแนบท้าย 4
เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาทุน
กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุน
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก