ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง "ครูผู้ช่วย" ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

          ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 โดยดำเนินการ
สอบแข่งขันทั้งภาค ก และ ภาค ข เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และสนามสอบโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

          บัดนี้ สถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบภาค ก และภาค ข เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบแต่ละภาค
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) โดยกำหนด
สอบภาค ค ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

          Download รายละเอียดประกาศ ที่นี่