ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู "ครูผู้ช่วย" ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

          ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561  โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในกา่รรับสมัครสอบแข่งขันที่ ก.ค.ศ.กำหนดและตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามรายละเอียด

          สอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา 
          วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

          สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
          วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

          สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
          วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

สถานที่สอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข สนามสอบที่ 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

          Download รายละเอียดที่นี่
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบ
          แผนผังห้องสอบ