ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2561

          ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามรายละเอียด

          ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
               อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
               อัตราเงินเดือน อันดับครูผุู้ช่วย ขั้น
15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
)
               อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น
15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
               อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น
17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)

          การยื่นใบสมัคร
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร
ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ
          ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจน
อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ มิได้

          วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม
2561
ถึงวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

          การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร และทางเวปไซต์ https://www.sakhon-peo.go.th

          Download รายละเอียดที่นี่