การเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานใน สพป.สกลนคร เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานในสังกัด 
เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงภารกิจ ภาระงานของกลุ่มงานในสังกัด เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่อไป

          Download รายละเอียดดังลิงก์
          กลุ่มอำนวยการ
         
กลุ่มนโยบายและแผน
          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
         
กลุ่มบริหารงานบุคคล
          กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          กลุ่มตรวจสอบภายใน