มาตรการการดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเวปไซต์ http://www.sakonarea1.go.th

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง มาตรการดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเวปไซต์

http://www.sakonarea1.go.th

          ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนด วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจนโยบายกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี แสดงความ
โปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          จึงได้กำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเวปไซต์ http://www.sakonarea1.go.th ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รายละเอียดดังลิงก์ด้านล่าง

          Download 
          หน้าประกาศ (1) (2) (3) (4)