ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" ร.ร.บ้านดอนยาง

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนยาง "สหราษฎร์บำรุงวิทย์"
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนยาง "สหราษฎร์บำรุงวิทย์" ประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนยาง "สหราษฎร์-
บำรุงวิทย์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะขึ้น
บัญชีไว้มีกำหนด 1 ปี นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1
มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง เมือได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          Download รายละเอียดที่นี่