ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้า่รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 นั้น

          จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

          Download รายละเอียดที่นี่