ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" ร.ร.บ้านดอนยาง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์)

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้่างชั่วคราว ตำแห่นงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2561 ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 นั้น

          จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1
อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          Download รา่ยละเอียดที่นี่