ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

          ตามประกาศโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลขาวต่างชาติ เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นั้น

          จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ
โดยจะดำเนินการสอบใน
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ตำบลขมิ้น
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

          Download รายละเอียดดังลิงก์
          ประกาศ (ภาษาไทย)                รายชื่อ (ภาษาไทย)
          ประกาศ (ภาษาอังกฤษ)            รายชื่อ (ภาษาอังกฤษ)