ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง
ครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561  ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครูผู้สอน
ทั้ง 4 กลุ่มวิชา และขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  โดยกำหนดสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่
12 พฤษภาคม 2561สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
          Download รายละเอียดที่นี่