ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา
จำนวน 32 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ  โดยให้ดำเนินการดังนี้้
          1) ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย (ระหว่างวันที่
1-18 พฤษภาคม 2561)
          2) ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้าย พร้อมแนบสำเนา ก.พ.7ที่เป็นปัจจุบัน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ประสงค์
ขอย้ายเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          3) เอกสารประกอบในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด
          4) นำส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์
ที่จะยื่นคำร้องขอย้ายดังกล่าว
          5) หากคำร้องขอย้่ายไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

          Download รายละเอียดตามลิงก์
          หนังสือ ประกาศ และรายละเอียด
          ประกาศ (เพิ่มเติม)