หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560
ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1

          ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560  เพื่อประกอบการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560 ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 

          Download รายละเอียดที่นี่