ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และลงวันที่
15 มกราคม 2561 ตามลำดับ นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด  โดยจะเรียก
ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างในวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ที่นี่