การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี

การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
เพื่อวางแผนอัตรากำล้งครูในสถานศึกษา 10 ปี

          ด้วยกลุ่มงานอัตรากำลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประสงค์จะสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนด
ให้มีในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนอัตรากำลังครู ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 10 ปี

          จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ตามลิงก์ โดยใช้
ข้อมูลสถานศึกษา
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นฐานข้อมูลในการกรอกแบบเก็บข้อมูล 

          Download รายละเอียดลิงก์ด้านลา่ง
          คำชี้แจงการกรอกแบบเก็บข้อมูล
          ตารางเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก และแบบเก็บข้อมูล
          แบบสรุปรวมปริมาณงาน