ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานพิมพ์ดีด

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  โดยจะเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่
8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          Download ประกาศ ที่นี่