ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน (โครงการครูผุู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง
ครูผู้สอน (โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตำแหน่ง
ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 25 อัตรา และดำเนินการคัดเลือกบุคคลในวันที่ 27 มกราคม 2561 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกไดเสร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง

ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่่นดิน และจะเรียกผู่้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-25 เพื่อมารายงานตัวตามลำดับที่ที่ได้รับการคัดเลือกตาม
ประกาศ 
และจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ที่นี่