ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านโพนบกฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรืื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศลงวันที่ 3 มกราคม 2561นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านก่่ารคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ที่นี่