ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  โดยกำหนดการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก  โดยจะดำเนินการสอบ
ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (แบบปรนัย) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (แบบปรนัย) ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ใน
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  และดำเนินการสอบภาค ข (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

          Download รายละเอียดประกาศ ดังลิงก์
          หน้าประกาศ 1
          หน้าประกาศ 2
          รายชื่อ 1
          รายชื่อ 2