ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในสังกัด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัด

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเะถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศลงวันที่ 3 มกราคม 2561 ดำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2561 นั้น

          จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20-21 มกราคม
2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ที่นี่
          1) โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
          2) โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
          3) โรงเรียนบ้านกุดแข้