การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2561

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (กรณีปกติ)
ปี พ.ศ.2561

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แจ้งกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื่อใช้ในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (
กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2561

          ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอย้าย ให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา (ตามแบบคำร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด)
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และรวบรวมส่งแบบคำร้องขอย้ายถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ภายในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2561
 ทั้งนี้ให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว

          Download รายละเอียดที่นี่