ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

          ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวัีนที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติให้ความเห็นชอบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร
จำนวน 18 อัตรา  รายละเอียดดังประกาศ

          ประกาศ หน้าที่ (1) (2) (3) (4)
          หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก หน้าที่ (1)
          หลักสูตรการคัดเลือก หน้า (1) (2)
          แบบประเมิน หน้าที่ (1) (2)
          ใบสมัคร หน้าที่ (1) (2) (3)
          กำหนดการ หน้าที่ (1)
          ตารางสอบ หน้าที่ (1)
          รายละเอียดตัวชี้วัด และองค์ประกอบการประเมิน หน้าที่ (1) (2) (3) (4) (5)