ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พี่เลี้ยงเด็กพิการ"

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโนโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห่น่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รายละเอียดดังประกาศ

          Download ประกาศ ที่นี่