ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พี่เลี้ยงเด็กพิการ"

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  ประกาศลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560 นั้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ตั้งแต่เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รายละเอียดดังประกาศ

          Download ประกาศ ที่นี่