ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศ
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  โดยให้นำอัตราที่ได้รับจัดสรรไปกำหนดในโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2560 และดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นั้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียน
บ้านแมดนาท่ม  รายละเอียดดังประกาศ

          Download ประกาศ ที่นี่