ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่างชั่วคราว
(พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)  จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 

         ผู้สนใจติดต่ซึ่งอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  และจะดำเนินการ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ที่นี่