ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ทำหน้าที่ครูผู้สอน

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
ครูผู้สอน  จำนวน  4  อัตรา นั้น  บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดดังประกาศ

          Download ประกาศรายชื่อ ที่นี่