สรุปผลการทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สรุปผลการทดสอบการอ่านของนักเรียนในสังกัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่