การรายงานการดำเนินงานทางการเงินและบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การรายงานสถานะทางการเงินและบัญชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รายงานสถานะทางการเงินและบัญชี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการดำเนินงานทางการเงินและบัญชี รวมถึงความเคลื่อนไหวในรอบบัญชีที่ผ่านมา รายละเอียด
ตามลิงก์ด้านล่าง

          Download รายละเอียดตามหัวข้อ

 

รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS ายงานงบทดลอง
รายงานแสดงการเคลื่อนไหว 1 ายงานแสดงการเคลื่อนไหว 2
รายงานแสดงการจัดเก็บ ายงานแสดงยอดเงินประจำวัน
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน งบเทียบยอดฝากธนาคารในงบประมาณ
งบเทียบยอดฝากธนาคารนอกงบประมาณ งบเทียบยอดฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร 4126034102 งินฝากธนาคาร 4126034099
เงินฝากธนาคาร 4126037195 บเทียบยอดเงินฝากคลัง
รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย