การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอประกาศราย่ละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชกา่รครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียด และให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขอย้ายยื่นคำร้องไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระหว่างวันที่
1-15 สิงหาคม 2561  โดยให้จัดส่งหลักฐานาเอกสารดังนี้
          1) คำร้องขอย้าย  จำนวน  2  ชุด
          2)
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต้นสังกัด  จำนวน 2 ชุด
          3) สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบันและลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ชุด
          4)
เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ จำนวน 3 เล่ม
          5) เอกสารประกอบการประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา จำนวน 3 เล่ม

          Download รายละเอียดเพิ่มเติม ดังลิงก์
          หนังสือแจ้ง
          หน้าประกาศ