รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาสถานศึกษาพร้อมทั้งกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหาร
และจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงานสนองยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจุดมุ่งหมายเพื่อประมวลผลความสำเร็จในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป เผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ขอขอบคุณข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ ณ โอกาสนี้

          Dowonload รายละเอียดที่นี่