การชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

เอกสารสำหรับการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (
ว21/2560)
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

--------------------

ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
(
PowerPoint

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
(PowerPoint)

โปรแกรม LTeacher Version 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010, 2013 และ 2016 เท่านั้น
 
(Excell) ใช้บันทึกข้อมูล โปรแกรม LTeacher
(Excell) ใช้ดูข้อมูลตัวอย่าง โปรแกรม LTeacher

เอกสารการอภิปราย Logbook Teacher ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
การใช้งาน Logbook Teacher (PDF)
ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (PowerPoint)