การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) 

          ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

          ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานผ่าน
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับชั้น และให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download รายละเอียดตามลิงก์
          หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
          ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร