สาระสำคัญจากที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ในสังกัด

สาระสำคัญการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อราชการ
ที่สำคัญ ตลอดถึงการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่่ผ่านมา  ซึ่งมีรายละเอียดดังลิงก์ด้านล่าง

ประจำเดือน รายละเอียด
เมษายน 2561 ประธานแจ้งประชุม
  การชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2560
   
พฤษภาคม 2561 ประธานแจ้งที่ประชุม
   
มิถุนายน 2561 ประธานแจ้งที่ประชุม
  โครงการห้องเรียนสีขาว
กรกฎาคม 2561 ประธานแจ้งที่ประชุม