การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ.2561

การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปี พ.ศ.2561

          ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของข้าราชการครู (ผู้สอน) มีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมเงินรายละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ไม่จำกัดจำนวนผู้กู้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด

          ผู้ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของข้าราชการครู (สายผู้สอน) ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
0-4297-0131

          Download รายละเอียดตามลิงก์
          1. ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
          2. คำขอกู้ยืมเงิน
          3. หนังสือยินยอม (สำหรับผู้กู้ - ผู้ค้ำประกัน)
          4. คำรับรองหน่วยงานต้นสังกัด
          5. คู่มือการกรอกข้อมูลแบบรายงานการปล่อยกู้ ปีงบประมาณ 2561
          6. แบบกรอกข้อมูลและแบบ สป สท
          7. แนวทางขั้นตอนการรับชำระหนี้
          8. ข้อปฏิบัติในการกู้ยืม
          9. แบบสำรวจความต้องการ
        10. แบบสำรวจความพึงพอใจ
        11. ขั้นตอนปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน
        12. วิธีคิดคงเหลือ 30
        13. วิธีคิดคงเหลือ
        14. หนี้ที่ไม่อนุมัติ
        15. หลักเกณฑ์