กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กำหนดออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 30 แห่ง เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี การตรวจสอบความถูกต้อง
รัดกุมการควบคุมด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้่างทั่วไป การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย
พัสดุและการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน

          ซึ่งกำหนดออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเพื่อรอรับการตรวจสอบ ดังนี้
1) หนังสือแจ้ง
2) กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
2) เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจสอบ
3) แบบสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปี
4) แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี
5) กระดาษทำการตรวจสอบการคุมด้านการเงิน การบัญชี  (ตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515)
6) เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา