การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) จำนวน 6 อัตรา

          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ที่มีคุณสมบัติประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ส่งแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง
ย้าย โอนฯ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามแบบคำขอ ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

          Download ประกาศ กศจ.สกลนคร
                         หลักเกณฑ์
                         แบบคำขอ