สรุปสาระสำคัญในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

สรุปสาระการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ผ่าน Video Conference
ในรายการ "
พุธเช้า ข่าว สพฐ."

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข่าวสาร
แนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล
รายการ "
พุธเช้า ข่าว สพฐ." ทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น. 

          จึงสรุปสาระจากการประชุมทางไกลในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2560  ดังนี้้
          สรุปการประชุม
          พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล
          16 ข้อห้ามข้าราชการครู
          วีดิทัศน์ขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์