หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  และระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook for Teacher)  เพื่อข้าราชก่ารครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่อไป

          Download รายละเอียดที่นี่