การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จะจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
ในวันที่ 22-29 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จังหวัดสกลนคร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)  เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ดังรายละเอียดตามลิงก์

          กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
          ตารางการแข่งขัน
          คำสั่งคณะกรรมการ