"100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560  โดยให้จัดกิจกรรมดังนี้

          1. ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่หรือบริเวณที่เหมาะสม โดยพร้อมเพรียงกัน
          2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
          3. สถานศึกษาจัดพิธีเชิงธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.40 - 08.30 น. พร้อมส่วนกลาง
ณ ที่ตั้งของสถานศึกษา
          4. จัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

          โดยให้ดำเนินการดาวน์โหลดชุดนิทรรศการ และตราสัญลักษณ์ "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" ตามลิงก์ด้านล่าง

ชุดนิทรรศการ

ตราสัญลักษณ์