ศูนย์อำนวยการเครือข่ายสถานศึกษา

ศูนย์อำนวยการเครือข่ายสถานศึกษา 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 รับผิดชอบ

 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
นายสมนึก  นนธิจันทร์ ธาตุเชิงชุม ไตรศิลา ห้วยยางพังขว้าง และ ขมิ้นหนองลาด
นายฉ่ลาด  เดชธิสา กุดบาก แมดด่านพลังวิทย์ และ ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
นายประสพ  สุวรรณ  ภูพานทอง และ ภูผายล
นายเกียรติวัช  ทุมมารักษ์ หนองหารหลวง ถิ่นภูไท และ เต่างอย
นายชัยยงค์  ธุรารัตน์ กุสุมาลย์ 1 และ กุสุมาลย์ 2
นายวิทยา  ชุมปัญญา โพนสามัคคี และ นาแก้วบ้านแป้น