อกคศ.เขตพื้นที่

อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์ ประธานอนุกรรมการ
ดร.ประสพ  สุวรณ อนุกรรมการ
นายพิทยา  ศรีอาจ อนุกรรมการ
นายนรินทร์  งิ้วพรหม อนุกรรมการ
นายปัญยุต  นันทราช อนุกรรมการ
ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา อนุกรรมการ
พ.ต.อ.ประจวบ  จรูญธรรม อนุกรรมการ
นางสาวอัจฉรา  ปริญญาพล ปริญญาพล อนุกรรมการ
นายชัชวาลย์  พรหมเทศน์ อนุกรรมการ
ดร.เทวรัฐ  โตไทยะ อนุกรรมการและเลขานุการ