คณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายเ ทวรัฐ  โตไทยะ ประธานคณะกรรมการ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
โดยตำแหน่ง
นางกษมน  มังคละคีรี กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
นางสาววรนารถ พรหมสาขาฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
นายฉลาด  วรรณทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
นายปัญยุต  นันทราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
นายสมพร  หลิมเจริญ กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยตำแหน่ง