ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0817688825  
นายชัยยงค์  ธุรารัตน์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0913564764  
นายฉลาด  เดชธิสา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0818734155  
นายประสพ  สุวรรณ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0862301923  
นายเกียรติวัช  ทุมมารักษ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0812635561  
นายวิทยา  ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0899734792  
นายสมนึก  นนธิจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 0818787129